ศูนย์การจัดการและบ่มเพาะธุรกิจ (Business Incubation and Management Center)
โครงการศูนย์ การจัดการและบ่มเพาะธุรกิจ จัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมให้นำศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเรา ทุกคนออกมาใช้เชิงสร้างสรรค์ (ตามแนวคิด Diamond Model) รวมถึงการจัดการให้กับธุีรกิจขนาดย่อย โดยมุ่งหวังให้สมาชิก เป็นนักธุรกิจมีศักยภาพ ดุจดั่ง เพชร (Diamonds Are Forever)

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554

Diamond Model เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์
Diamond Model เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ และ ความเป็นเลิศทางธุรกิจ
ข้อมูลบางส่วนมาจาก การประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเพื่อพัฒนาผูนําการบริหารการเปลี่ยนแปลงรศ. ดร. พสุ เดชะรินทร
ในการวิเคราะห ยุทธศาสตร์ของธุรกิจชั้นนำหรือธุรกิจระหว่างประเทศ มีเครื่องมือที่จะใชในการวิเคราะหอยูหลายเครื่องมือ เพราะเครื่องมือแตละเครื่องมือมีขอจํากัด ดังนั้นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำต่างจะตองเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในสถานการณที่เหมาะสม และนําผลที่ไดจากการวิเคราะหมาสรุปเปSWOT แลวจึงคอยกําหนดยุทธศาสตรนอกจากนี้จะตองลําดับความสําคัญของส่ิงที่จะวิเคราะหวย
Diamond Model โดย Michael E. Porter
ในช่วง1990 Porter ได้เขียนหนังสือชื่อ Competitive Advantage of Nations เนนยุทธศาสตร์ที่ระดับมหภาค ระดับ Cluster (Globalization) จากการตั้งขอสงสัยว ทําไมบางประเทศประสบความสําเร็จดานอุตสาหกรรมได้รวดเร็ว หรือ ทําไมตองซื้อเครื่องใชไฟฟาที่ญี่ปุน แตไมซื้อช็อกโกแลตที่ญี่ปุน หรือ ถาเปนสวิสเซอรแลนดทำไมตองเปนเรื่องนาฬิกา
จากการศึกษาวิจัย พอร์เตอร์และทีมงาน แสดงให้เห็นว่าความได้เปรียบของประเทศนั้น สามารถทำความเข้าใจผ่านมุมมองของเศรษฐศาสตร์จุลภาคได้ โดยปัจจัยสำคัญ คือ เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมในการกำเนิดอุตสาหกรรมในประเทศนั้น ที่เรียกว่า Diamond Model
Diamond’s Model จึงกลายเปนเครื่องมือในการวิเคราะหที่เหมาะสม เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่จะสงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันในระดับมหภาค เปนการมองในระดับ ประเทศ ซึ่งแตกตางกับ 5 Forces Model ที่มองในระดับองคกร โดยปจจัยของ Diamond Model ประกอบดวย
1. Factor Conditions คือ ปจจัยตางๆที่สงผลกระทบตอการผลิตและบริการในเรื่องนั้นๆ อาทิทักษะการผลิต ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน
(Localization: Thai Fruit, Asian Natural Factor)
2. Demand Conditions ภาวะอุปสงค์ มีความตองการภายในที่เพียงพอ ที่จะกระตุนใหเกิดขึ้นกลุ่มเป้าหมาย ขนาดของตลาด สัดส่วนในตลาด
(Globalization: Trend to Norm, Trend to Dies)
3. Company Strategy, Structure, and Rivalry กลยุทธของบริษัท และ คูแข Factorต่างๆในธุรกิจ คั้งแต่ เงินลงทุน คณะผู้บริหาร กลยุทธ์ของบริษัท คู่แข่ง
(Role of Change: Selling point, Business point)
4. Quality of related and Supporting ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง อุตสาหกรรมตอเนื่อง และ อุตสาหกรรมสนับสนุน R&D Labs, Scientists Team, ตัวอย่างเช่น mos burger
Business Related: Leader or Follower
5. Role of Government บทบาทภาครัฐ มีผลและไดรับผลจากปจจัยกําหนดท้ัง 4 โดยบางกรณีเปนผลทางดานบวก และบางกรณีเปนผลทางดานลบ
ผลงานชิ้นนี้จุดประกายให้ประเทศจำนวนมากต่างเข้ารุมขอตัวเขามาทำการศึกษาความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ และเป็นที่ปรึกษา ประเทศที่ดึงตัวพอร์เตอร์ไปเป็นที่ปรึกษาก็อย่างเช่น เอกวาดอร์, นิคารากัว, เปรู, สิงคโปร์, ไต้หวัน และไทย สิ่งที่พอร์เตอร์นำเสนอให้กับรัฐบาลไทยภายหลังการทำวิจัยเรื่อง Thailand's Competitiveness คือการพัฒนากลุ่มธุรกิจ หรือ ในภาษาอังกฤษเรียกว่าคลัสเตอร์ (Cluster)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น